درحال بارگذاری...

طنز / ترامپ! اون ۵۲ نقطه چیطور شد!!! چقده خری! من نگفتم…