نشست رئیس قوه قضائیه با نمایندگان تشکل های کشاورزی استان اصفهان