درحال بارگذاری...

تدبیری که خودتون میگید یعنی چی؟!! مردمو چی فرض کردید؟