درحال بارگذاری...

هر وقت به غرب اتکا کردیم کشور عقب افتاد…