درحال بارگذاری...

سردار جعفری: متاسفانه شورای نگهبان، مبانی فکری کاندیداها را چندان بررسی نمی کند