درحال بارگذاری...

بعد از امضاى برجام؛ قيمت مسكن، خودرو، گوشت و … كاهش يافت؟؟؟