درحال بارگذاری...

این تعریض نیست؛ این عین سخنان رئیس جمهور فرانسه در کنار ترامپ است!