درحال بارگذاری...

پدر و مادرهایی که پیامبر (ص) از آنها بیزار است؟