درحال بارگذاری...

هویدا: زمان شاه ایران اینقدر حقیر بود که با سگ هم ردیف بودیم