درحال بارگذاری...

طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی …