حسین شریعتمداری: برجام یک جسد متعفن است که بازگشت به آن چیزی برای ما ندارد
درحال بارگذاری...

حسین شریعتمداری: برجام یک جسد متعفن است که بازگشت به آن چیزی برای ما ندارد