تاریخ اسلام نشان دهد آیه ولایت بر چه کسی به جز علی (ع) قابل تطبیق است؟
درحال بارگذاری...

تاریخ اسلام نشان دهد آیه ولایت بر چه کسی به جز علی (ع) قابل تطبیق است؟