درحال بارگذاری...

این راه که دیگر بی رهرو نیست بدانید / دوران بزن در رو دگر نیست بدانید…