از تو و نام تو و مذهب تو می‌ترسند / دشمنانت همه از مکتب تو می‌ترسند …
درحال بارگذاری...

از تو و نام تو و مذهب تو می‌ترسند / دشمنانت همه از مکتب تو می‌ترسند …